Důrazné varování! Dobrovolně vstupujete do světa ,,těch druhých,,

Použitím magických předmětů a provedeným rituálem se sami můžete dostat

do velkého nebezpečí. Pečlivě si rozmyslete, zda to opravdu chcete. Nečiňte tak bezdůvodně a věřte svým instinktům. 

ČERNÁ i BÍLÁ - JING a JANG - DOBRO a ZLO - VŠE JEDNO JEST UZAMČENO KRUHEM

MAGIA NIGRA - černá magie
(Lat. černá magie.) Původ tohoto názvu je vykládán ze zkomoleni řeckého terminu "nekromameia" (nekromantie - evokace mrtvých ke zvědným účelům). V katolické církvi bylo toto slovo ztotožňováno s každým nedovoleným čarodějnictvím a změnilo se nakonec v "nigromantii" či "negromantii", černokněžnictví. Jedná se tedy o záměnu dvou slov různého významu, ale zvukově podobných: latinského "niger" (černý) a řeckého "nekros" (mrtvý). Magia nigra je tedy název pro černou magii či černokněžnictví.

.

Kletby, prokletí

KLETBY-vlastní / jsou ty, které vyřkneme sami, buď proti sobě nebo proti jiným bytostem,osobám,věci...-získané- od jiných osob,bytostí VĚDOMÉ KLETBY- jsou ty, které vyřkneme zcela vědomě třeba ve vzteku, hněvu, chceme třeba i pomstu nebo z jiného důvodu-nenávisti atd., to je velmi zlé, protože...

Úvod do studia demonologie

Demonologie je odvětví magické vědy, které má za cíl evokaci čili vyvolání démonických bytostí, získání hmotného prospěchu a nebo vědomostí od těchto bytostí a jejich následné zažehnání.Moderní magie chápe démonické bytosti nikoliv jako mytologické postavy z křesťanského pekla a nebo jiných...

Dělení démonů

"Je jisté, že existují vyšší, dokonalejší duchové bytosti. Mimo bytosto dobré jsou duchové bytosti zlé, s jejichž projevy se můžeme setkat.Duchové zlí, démoni, jsou dokonalejší než lidé [a zatracené lidské duše]. Vynikají nad ně moudrostí a duševní silou, nepodléhající zákonu tíže, hladu apod....

Jak promlouvají démoni

Mada, hoathale Saitan! Toto je takzvaný šestnáctý klíč k zaklínání démonů, zapsaný foneticky v Henochově jazyce.Všechny překlady tohoto prastarého jazyka jsou jen přibližnou interpretací. Uvedený citát prý vyjadřuje systém rozpínání a podmanění, záhuby a zrodu, ono rozpětí, na němž je založena...

Padlí andělé aneb démoni

Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli....

Vyvolávání démonů

Žijí v různých oblastech,v říši démonů jsou rovněž králové,knížata,úředníci a poslíčci.Nejnebezpečnější z nich jsou démoni ve sféře Marsu a Slunce.Vyvolání těchto bytostí může dokonce zabít i mocného "čaroděje".Vyvolávání démonů se doporučuje jen jedincům,kteří dokážou ovládat sebe sama a jsou...

Démon a zlo

Démon začne člověku škodit teprve tehdy,když je kolem něho příliš mnoho zla a když člověk sám koná zlo,které se mu mnohonásobně vrací.U démonů se jedná především o bytosti spravedlnosti,což většina lidí neví a myslí si o démonech něco úplně jinýho.Záchrana před démonem je včas si uvědomit své...

Původ demonů

Označení démon pochází z řeckého slova ,,diamon",což znamená bůh.Tyto bytosti jsou velmi mocné a mají určitou spojitost s osudem.Původně byl démon považován jako ochránce spravedlnosti a vyplnění osudu.Teprve v křesťanství byl spojován s ďáblem,protože sváděl člověka z jeho cesty za světlem.To...

Démoni

Moderní vědec je přijímá se soucitným úsměvem, který u něj vyvolává všechno transcendentální. Dokonce i v táboře okultistů se tento obor tajných věd přijímá s velkou nedůvěrou a nezřídka je přímo odmítán. Představte si, že by k vám najednou přistoupil člověk, tvor, podivín, prostě "man", který...
1 | 2 | 3 | 4 >>