.

Zajímá mě jen bílá magie, proč mám studovat i černou magii?

Dobrá otázka.

V podstatě je to stejné, jako kdyby jste uměli číst a neuměli psát, samozřejmě to platí i obráceně. Může se stát, že jednou budete čelit nějakému např. astrálnímu útoku určitých negativních entit v jemnohmotném světě. Patrně se budete snažit pomocí bílé magie situaci vyřešit a takové nebo podobné, či snad ještě horší negace odbourat.

JENŽE k tomu potřebujete vědět "s kým máte tu čest", jak účinně započít v obraně a ochraně své, svých blízkých nebo i klientů. Právě z toho důvodu je vhodné ne-li nezbytné znát "obě strany mince".

1. Kdo, co

2. Původce /kdo negace seslal nebo zda se jedná o karmickou záležitost nebo oslabenou auru.../

3. Vědět co na to platí

4. Nejlépe dokázat určit co nejpřesnější diagnostiku

5. Správně provést odvedení entity, odrušení kletby, minimalizovat očarování

Chci provozovat černou magii s přáteli. Je to bezpečné?

Nikoliv!

Ať už se jedná a bílou či černou magii, je potřeba přistupovat k oběma s úctou a respektem.

Zeptám se já... Jak můžeš očekávat jakýkoliv adekvátní výsledek, pokud si budeš jen tak zkoušet hrát s magií? Že za zkoušku nic nedáš? Už se stalo, že si lidé zahrávali s černou magií a následky si někteří nesou po celý život. Příkladem jsou přivtělené entity, démonické duše, proděravění aury, nezdary, nemoci, boláky...

Můžeš provozovat co chceš, ale nejprve zjisti s čím budeš "ve styku" a kam se chceš posunout duchovně, zda tě to nějak vnitřně obohatí atp.

Základní dělení magie + rozsáhlé info najdeš vlevo v menu.

 Magie jakožto taková do sebe pojímá značné množství nejrůznějších praktik a operací, utvářejíce tak její povahu a druh. Následkem tohoto pak magii můžeme tříditi a to z různých hledisek do několika základních kategorií, kteréž se následně dále dělí.
1) pohled dle účelu: - magia alba (bílá magie)
- magia nigra (černá magie)
Toliko diskutovaná otázka dělby magie na "bílou" a "černou" není ve své podstatě odvislá od magie samé, neboť ta vždy pracuje dle jedněch a týž zákonitostí, nýbrž jest problematikou osobnosti mága. Kritériem zde jest dosažený stupeň etiky a morálky (duchovní zralosti) hierofantovi. Obecně pravíme, že magie "bílá" jest vymezena altruistickými skutky dobra a magie "černá" egoistickými a egocentrickými počiny zla. Připustíme-li relativnost právě zmíněných pojmů "dobro" a "zlo", ježto jsou různými individualitami vnímány odlišně, neboť vystupují jakožto výslednice návyků společenských norem etiky a morálky, jest zřejmé, že tyto normy, jakož i samotné jejich chápání mohou a jsou odlišné od doby, místa i kultury a v důsledku tohoto více či méně proměnlivé. Na právě popsané nutno nahlížeti z univerzálního pohledu jsoucna. Meditace nad tímto předmětem může adeptu otevříti i jinou dimenzi zkušenosti a chápání tohoto problému.
2) Hledisko předmětu:-magia naturalis (přírodní magie)
- magia innaturalis (magie nadpřirozená)
Toto dělení jest dělením základním, kteréž se dále větví, neboť obsahem hlediska předmětu jest celá škála nejrozmanitější magické praxe.
Magia naturalis - pracuje s magickými činiteli skrytými v přírodninách (astrální esence neb kvintesence rostlin, nerostů - zejména drahokamů a polodrahokamů, určitých živočišných substancí apod..). Vychází ze spagirické alchymie, jak původní tak více méně zprofanované, jejímž předmětem jest příprava tzv. arkán, filtrů, mumií atd..
Magia innaturalis - pracuje se stávajícími, neb uměle vytvářenými astrálními útvary. (bytostmi živlů, elementály, elementáry, larvami apod..); jejím zvláštním druhem jest "nekromantie" někdy také nazývána "nigromantie" (vyvolávání "duší zemřelých lidí", v pravé podstatě se jedná o evokaci astrálního těla zemřelého, kteréžto má pouze dočasného trvání, leč vě většině případů jde pouze o různé formy astrálních larev, vytvořivších za života zemželým). Také tato magie vychází z alchymie avšak spirituální. Všeobecně jí dále dělíme na : psychurgii (magie nižší) a theurgii (magie vyšší, neb božská).

Psychurgie: toto odvětví magie jest zaměřeno na vlastní astrální dimenzi operatérovu, uskutečňující se jakož evokace a instrumentalizace objektivizovaných sil jeho transcendentního subjektu, kteréžto jsou zasvěcenci označovány coby síly démonické, reprezentujíce krom jiného, nejhlubší vrstvy fylogenetické zkušenosti člověka, sahajíce až k prožitkům atavismů, jejichž kořeny vedou k podstatě dračích kultů. Rozlišujeme psychurgii konstruktivní. Do této oblasti magického snažení spadá zhotovování pantakulí, talismanů, amuletů, sigílií, zrcadel, voltů a pod.; psychurgii evokativní. Fenoménem této velmi lákavé kategorie jest pasivní, především pak aktivní styk s astrálními entitami různých kvalit.
Theurgie: jest zaměřena na účelovou komunikaci s kosmogenními silami vyššího řádu. Jedná se o výrazně ritualizovanou formu praxe, jejímž předpokladem jest dosažení vyšší úrovně duchovního vývoje operatéra. Pojímá do sebe oblasti invokativní (andělé, géniové apod.), evokativní (duchové živlů, sféričtí pragéniové a pod.) a kreativní (práce s egregory).
Existuje ještě celá řada druhů magie a jejich praktického použití, kteréž se navzájem doplňují a prolínají. Zmíniti se o všech jest takřka nemožné a především neúčelné. Adept na své cestě teoretického a praktického poznávání bude moci sám poznati i jiných, mnou neuvedených, magických systémů a modelů, jakož např.: magie zvědná, sférická, kabalistická, enochiánská atd.. Nutno ještě poznamenati, že zde předložené jest pouze jedním z mnoha existujících pohledů na rozdělení magie, a jest pouhým nástinem pro hledajícího, nikoli vyčerpávající látkou.